Februari 2019
Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief 
Februari 2019
Stand van zaken RAAK PRO onderzoek “Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie".
Beste betrokkenen van het RAAK PRO onderzoek,

Nu we ongeveer een jaar bezig zijn met dit project willen we graag weer een update geven over ons project aan alle betrokkenen. Dit eerste jaar is met name voor de onderzoekers binnen Windesheim een druk jaar geweest. In de komende tijd staan activiteiten gepland met de praktijkpartners en worden overleggen georganiseerd met leden van de expertgroep.

Wat is er gebeurd tot nu toe?
Zoals bekend zijn Manon Smit MSc en Kelly Stobbe MSc sinds december 2017 werkzaam bij het project in het kader van hun promotieonderzoek. Manon Smit concentreert  zich op de diagnostiek van seksueel misbruik bij mensen met LVB  en heeft recent een systematische literatuurstudie afgerond over de psychologische en lichaamsgerelateerde gevolgen van seksueel misbruik bij mensen met een LVB. De titel is ‘Consequences of sexual abuse in individuals with intellectual disability. An overview of the literature’ en het artikel wordt aangeboden bij Research in Developmental Disabilities. Bij het bestuderen van de literatuur  viel op dat in de onderzoeksartikelen de focus vooral ligt op psychologische en gedragsgerelateerde gevolgen van seksueel misbruik bij de doelgroep. Opvallend is dat in geen van de geïncludeerde artikelen de lichaams- gerelateerde gevolgen van seksueel misbruik aan de orde komen. Zelfbeschadiging, agressie, ongepast geseksualiseerd gedrag, posttraumatische stress symptomen, depressieve symptomen en angstsymptomen werden het vaakst gerelateerd aan seksueel misbruik bij mensen met (L)VB.

Manon heeft, in samenwerking met Mia Scheffers en Claudia Emck, ook een eerste versie van een vragenlijst over lichaamsbeleving bij mensen met LVB gemaakt. Deze vragenlijst zullen we bespreken met een aantal cliënten en therapeuten. Vervolgens zal de lijst bijgesteld worden en in een eerste pilot afgenomen worden bij ongeveer dertig cliënten. Voor de bespreking en de pilot volgen we het protocol van het NIVEL voor het ontwikkelen van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). 

De promotor van Manon is Peter Beek, hoogleraar Faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen, Claudia Emck (universitair docent aan deze faculteit), Jooske van Busschbach (lector bewegen, gezondheid en welzijn) en Mia Scheffers (projectleider en associate lector) zijn copromotoren. 

Kelly Stobbe concentreert zich op de te ontwikkelen psychomotorische interventie voor mensen met LVB en seksueel misbruik. Zij  is in de laatste fase van haar literatuuronderzoek. Omdat er relatief weinig literatuur is over interventies voor de behandeling van seksueel misbruik bij mensen met LVB, hebben we besloten om ook interventies gericht op preventie van seksueel misbruik te inventariseren. De eerste indruk is dat de interventies die in de artikelen  besproken worden veel overeenkomsten hebben. Er wordt veel gewerkt in groepsverband en binnen de interventies gericht op preventie staan vooral rollenspel en voorlichting centraal. Daarnaast valt op dat de onderbouwing van de effectiviteit van deze interventies gering is.

Na het literatuur onderzoek willen we de interventies die al ontwikkeld zijn voor mensen met seksueel trauma en LVB bespreken met de deskundigen uit de praktijk:  psychomotorisch therapeuten, maar ook gedragsdeskundigen, GZ-psychologen en andere deskundigen. Centraal daarbij staat de vraag hoe de kennis uit de literatuur ons kan ondersteunen in het ontwikkelen van een goede psychomotorische interventie. Daarnaast wordt de uit de literatuur verkregen kennis aangevuld met praktijkkennis. Dit gebeurt via focusgroepen en expert bijeenkomsten.

De promotor van Kelly is Robert Didden, als bijzonder hoogleraar Verstandelijke beperking, Leren en Gedrag verbonden aan het Behavioural Science Institute en vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij werkzaam bij Trajectum. Jooske van Busschbach en Mia Scheffers zijn de copromotoren.

Presentaties
Manon en Kelly hebben een gastles gegeven over ons project aan studenten van de Minor Psychomotorische therapie van de VU. Ook hebben ze op een studiedag van de werkveldgroep VGZ van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie een presentatie verzorgd. Hierdoor ontstonden  nieuwe contacten met instellingen die mensen met LVB behandelen. Van verschillende kanten wordt enthousiast gereageerd en wordt aangeboden om actief te participeren in ons project. We gaan daar ook gebruik van maken.

Komende activiteiten
Komend voorjaar worden de betrokkenen van Trajectum, GGZ Drenthe en Vitree en de psychomotorisch therapeuten van de werkgroep VGZ van de NVPMT uitgenodigd voor (één van) de in deze mail genoemde overleggen rondom diagnostiek en/of de interventies. Fier, één van de instellingen betrokken bij de onderzoeksaanvraag, heeft zich helaas uit het consortium teruggetrokken. Aan één of meer andere instellingen die zich enthousiast hebben getoond, zal gevraagd worden zich in plaats van Fier bij het consortium aan te sluiten. Mogelijk zijn deze nieuwe partners ook al aanwezig bij komend overleg. In juni zullen we met twee posters over het project aanwezig zijn op het congres van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) in Rotterdam.

Tot zover het overzicht van de afgelopen periode en een korte blik op de toekomst. Als jullie vragen, tips of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mia Scheffers, projectleider (wj.scheffers@windesheim.nl of 0613800564).

Voor vragen over declaraties en facturering kun je terecht bij Esther Welbergen (e.welbergen@windesheim.nl of 0884697765).
 
Hartelijke groet,
 
Mede namens Jooske van Busschbach (lector), Manon Smit, Kelly Stobbe en Esther Welbergen,
Mia Scheffers, projectleider RAAK LVB-trauma-PMT
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn
Overall
Opleidingen en cursussen
Overig
Contact
© 2019 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer