Nieuwsbrief Project ‘Professioneel samenwerken in de wijk, oktober 2015

Windesheim Online lezen

NIEUWSBRIEF Project Professioneel samenwerken in de wijk, oktober 2015

Geachte lezer,
In de startfase van het project Professioneel samenwerken in de Wijk is het inzichtelijk geworden welke factoren het interprofessioneel samenwerken in de wijk kunnen bevorderen. Sinds februari 2015 werken onderzoekers, docenten, studenten en professionals samen aan de ontwikkeling van bruikbare samenwerkingsthermometers.
 
Inhoud
Bevorderende factoren voor interprofessionele samenwerking
Gedegen bijdrage vanuit Panels
Naar een succesvollere samenwerking in de praktijk
De eerste versie van de thermometers
Betere samenwerking verhoogt kwaliteit van leven patiënt”
“Dieze-Oost een beetje wakker geschud”
Contact
Over deze nieuwsbrief
Partners
In deze nieuwsbrief...
In deze nieuwsbrief vertellen wij u hoe de professionals bijdragen aan de ontwikkeling van de instrumenten en tegelijkertijd hun samenwerking aan het verbeteren zijn. Tevens komen verschillende betrokkenen bij de pilot in Dieze-Oost aan het woord. Carla Klaassen die manager is bij Medrie (een huisartsenorganisatie) en een belangrijke rol gespeeld heeft in het ontstaan van de interprofessionele samenwerking in die wijk. Ook vertellen studenten over hun rol en bijdrage die ze geleverd hebben aan het proces dat in gang is gezet om de  samenwerking te verbeteren.
Bevorderende factoren voor interprofessionele samenwerking
In de eerste fase van het project hebben verschillende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden, waardoor we weten wat de belangrijkste factoren zijn voor het succes van interprofessionele teams. Hoewel er bij een startende samenwerking vaak veel aandacht uit gaat naar het faciliteren van de samenwerking, zoals de beschikbaarheid van een gedeelde werkplek, middelen en een ICT systeem, dragen deze factoren volgens de uitkomsten van het onderzoek minder bij aan het verhogen van de prestaties van professionals.

Daarentegen draagt de beschikbaarheid van een ICT systeem en regelmatig overleggen met elkaar wel bij aan het ‘wij-gevoel’ binnen een team. Het onderzoek laat zien dat het investeren in de sociale processen binnen een team heel waardevol is. Dan gaat het om het investeren in het onderlinge vertrouwen, een duidelijke taakverdeling, de aanwezigheid van een gedeelde visie en het reflecteren over de samenwerking. Een uitgebreidere samenvatting van de uitkomsten van  het onderzoek van Joep Hofhuis zijn over enkele weken terug te vinden op de website.

Op dit moment worden de gegevens geanalyseerd over de samenwerking tussen professionals en het informele netwerk rond cliënten. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.
Gedegen bijdrage vanuit Panels
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een eerste vertaalslag gemaakt naar instrumenten waarmee professionals hun samenwerking onderling en met het informele netwerk kunnen monitoren.
In maart 2015 zijn in Amsterdam en Groningen de eerste versies van instrumenten voorgelegd aan panels van professionals, vrijwilligers en  mantelzorgers. In deze bijeenkomsten is kritisch gekeken en gesproken over de factoren die van invloed zijn op de samenwerking en de formuleringen daarvan in de instrumenten. Het waren boeiende bijeenkomsten waarin vele relevante voorbeelden uitgewisseld werden en input werd verkregen voor passende formuleringen. Ook kregen de projectmedewerkers een rijker en vollediger beeld van ervaren knelpunten in de samenwerking. Hiermee werd een belangrijke basis gelegd voor de eerste versie van de thermometers die momenteel in deelnemende teams en samenwerkingsverbanden binnen het project getest worden.
Naar een succesvollere samenwerking in de praktijk
In de pilotteams in Dalfsen, Meppel, Groningen, Zwolle hebben professionals ruimte vrij gemaakt om kritisch te reflecteren op hun samenwerking. In afwachting van de eerste versie van de thermometer is voor de eerste kritische reflectie op hun samenwerking gebruik gemaakt van de schriftelijke vragenlijst uit fase 1. Studenten hebben de gegevens geanalyseerd en teruggekoppeld aan de teams. Aanvullend zijn de professionals in gesprek gegaan om betekenis en uitleg te geven aan elkaar vanuit hun eigen perspectief. Om dit proces soepel te laten verlopen hebben studenten methoden ingezet vanuit Practice development. Dit is een strategie die gericht is op het bewerkstelligen van een duurzame verbetering (Mc Cormack e.a., 2013; Munten e.a., 2012). Er werd gesproken over zaken waar professionals tevreden over zijn én over verbeterpunten binnen de samenwerking. Ook onduidelijkheden over de samenwerking werden besproken.
Lees meer
De eerste versie van de thermometers
In september/oktober 2015 maakten de teams een pas op de plaats en werd opnieuw gekeken naar de ervaren kwaliteit van de samenwerking. Dit keer met gebruik van de eerste versie van de samenwerkingsthermometers.
De ervaringen van de eerste teams zijn positief. Volgens de professionals bevatten ze de punten die er toe doen. We zijn benieuwd naar de overige ervaringen van de teams die de thermometers gaan gebruiken. De kaders zijn helder: het worden instrumenten die snel in gebruik zijn en inzicht geven in de ervaren kwaliteit van samenwerking.  Het taalgebruik dat gehanteerd wordt is concreet en herkenbaar en nodigt uit tot verbeteren. Dankzij het gebruik in de praktijk komen er ook nog praktische tips en verbeteringen in formuleringen.  De huidige versies van de thermometers zijn nog op papier. De samenwerking met de deelnemende teams lopen in ieder geval nog door tot februari 2016.  De wens voor een digitale vorm is uitgesproken en die nemen de ontwikkelaars ter harte!

In de volgende nieuwsbrief worden de ervaringen met de thermometers en het verbeterproces binnen de teams uitgebreider toegelicht.   
Focus van het project vanaf maart 2016
De laatste fase van het project is er op gericht om inzichtelijk te krijgen wat de ervaren meerwaarde is van het werken met de thermometers. Verdienen de thermometers een structurele plek in het werkproces van interprofessioneel samenwerkende teams en hoe is dit te realiseren? Ook buigen we ons over de vraag hoe de opgedane kennis en instrumenten een plaats kunnen krijgen in het onderwijsprogramma van de opleidingen in het domein Gezondheid en Welzijn. We sluiten het project af met een gezamenlijk georganiseerd symposium in oktober 2016. 
Lees meer
“Betere samenwerking verhoogt kwaliteit van leven patiënt”
Huisartsenorganisatie Medrie startte vorig jaar een project in de wijk Dieze om zorginstanties beter met elkaar te laten samenwerken. "We hebben niks nieuws verzonnen, alleen de betrokken partijen bij elkaar gezet. Dit model rollen we nu over heel Zwolle uit.” Hogeschool Windesheim onderzoekt de samenwerking tussen de professionals en reikt waar nodig hulpmiddelen aan.
"Als organisatie hebben wij de ambitie om de huisarts zoveel mogelijk te ontzorgen en te faciliteren”, vertelt Carla Klaasen, regiomanager bij huisartsenorganisatie Medrie in Zwolle. "De komende jaren krijgt onze maatschappij te maken met een toename van de vraag naar zorg. We worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen. Zodoende komt er veel op huisartsen af en wij proberen ze te ondersteunen.”
Lees meer
“Dieze-Oost een beetje wakker geschud”
MWD-studente Aniek Tichelman deed haar afstudeeropdracht bij het kernteam Dieze-Oost, als onderdeel van het project Professioneel samenwerken in de wijk. De hoofdvraag van haar onderzoek luidde: Hoe kunnen de professionals van het kernteam in de wijk Dieze-Oost hun samenwerking verbeteren?
Participerende observaties
Aniek onderzocht de samenwerking in het kernteam Dieze-Oost samen met derdejaarsstudente Verpleegkunde Charissa. Zij deed dit vanuit de minor Zorginnovatie. Samen keken zij naar de positieve punten en de knelpunten in de samenwerking. Aniek: “Ik heb me gericht op de samenwerking tussen de professionals onderling en Charissa heeft zich gericht op de samenwerking tussen de professionals en het informele netwerk.
Lees meer
Contact
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief, of over het project zelf, kunt u contact opnemen met projectleider Monique Mensen via e-mail
mwm.mensen@windesheim.nl
 
Over deze nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die bij het project 'Professioneel samenwerken in de wijk' is betrokken of daar belangstelling voor heeft.

Aan- of afmelden kan via het sturen van een e-mail naar Elles Veldman: ef.veldman@windesheim.nl
Volg ons via YouTube
Volg ons via Twitter
Volg ons via Facebook
Overall
Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
Lectoraat Sociale Innovatie
Overig
Afmelden
Contact
Partners
Windesheim werkt in dit project samen met de volgende partners:

Sanitas Thuiszorg, Driezorg, de Stouwe, Welzijn Mensenwerk, Icare, Medrie, De Kern, MJD, Humanitas, Arts en Zorg, Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen, Movisie, Vilans, Lectoraat Samenlevingvraagstukken VIAA, Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, Vrijwilligerscentrale Zwolle Doet, Denktank 60+Noord,Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Stichting Present, zorgcampus Noorderboog Meppel, Stichting Present Zwolle, Academische Werkplaats Thuiszorg Gezondheid Dichtbij, Opleidingen Verpleegkunde, SPH, TG en MWD, V&VN, Lectoraat de Gezonde Stad, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle, gemeente Zwolle, MEE IJsseloevers en WIJZ.

Het project wordt gefinancierd door:
SIA RAAK Publiek, Hogeschool Windesheim en de partners.


© 2015 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer
Windesheim zet kennis in werking